B站新的BV号相关算法

  • 2020-03-25
  • 137
  • 0
  • 0

https://www.zhihu.com/question/381784377/answer/1099438784

本文代码转自知乎@mcfx,python实现:

table='fZodR9XQDSUm21yCkr6zBqiveYah8bt4xsWpHnJE7jL5VG3guMTKNPAwcF'
tr={}
for i in range(58):
	tr[table[i]]=i
s=[11,10,3,8,4,6]
xor=177451812
add=8728348608

def dec(x):
	r=0
	for i in range(6):
		r+=tr[x[s[i]]]*58**i
	return (r-add)^xor

def enc(x):
	x=(x^xor)+add
	r=list('BV1  4 1 7  ')
	for i in range(6):
		r[s[i]]=table[x//58**i%58]
	return ''.join(r)

print(dec('BV17x411w7KC'))
print(dec('BV1Q541167Qg'))
print(dec('BV1mK4y1C7Bz'))
print(enc(170001))
print(enc(455017605))
print(enc(882584971))

作者:mcfx
链接:https://www.zhihu.com/question/381784377/answer/1099438784
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

评论

还没有任何评论,你来说两句吧

隐藏
变装